BOURDON

  • 51
    2'
  • 51
    18'
5h

23 55 

6h

22 49 

7h

16 41 

8h

06 31 56 

9h

15 29 43 57 

10h

12 27 42 57 

11h

11 25 40 55 

12h

10 25 40 55 

13h

10 25 40 55 

14h

10 24 39 54 

15h

10 25 40 55 

16h

10 25 40 55 

17h

10 25 41 55 

18h

10 25 42 57 

19h

13 29 45 

20h

01 17 33 49 

21h

06 22 37 53 

22h

08 23 38 54 

23h

02D 09 25 42 58B 

0h

11A 14B 30C 42A 57A 

A GLOBE / B GUILL. DE GREEF / C PORTE DE NINOVE / D LEMONNIER