GERMOIR

  • 81
    8'
  • 81
    17'
5h

37 52 

6h

07 22 37 52 

7h

05 15 23 30 37 45 53 

8h

01 09 17 25 33 41 49 57 

9h

05 17 23A 29 41 52 58A 

10h

04 16 28 40 52 

11h

03 15 27 39 51 

12h

03 15 27 39 52 

13h

04 16 28 40 52 

14h

04 16 28 40 52 

15h

04 14 22 30 38 46 54 

16h

01 09 17 25 33 41 48 56 

17h

04 12 20 28 36 44 54 

18h

04 14 19B 24 34 44 54 

19h

00A 05 15 27 30C 39 45B 52 57C 

20h

05 17 29 41 53 

21h

05 17 29 41 53 

22h

05 17 30 45 53A 

23h

01 16 31 46 

0h

01 16 26A 40A 55A 

1h

07A 

A GARE DU MIDI / B AVENUE DU ROI / C FLAGEY