MELARD - 28 KONKEL - STIB Mobile

MELARD

  • 28
    6'
  • 28
    12'
5h

35 55 

6h

12 22 43 50 57 

7h

01 07 13 22 27 33 38 43 48 53 58 

8h

03 08 14 19 25 30 35 40 44 49 54 

9h

06 17 27 39 50 

10h

02 14 26 38 50 

11h

02 14 26 38 50 

12h

02 15 27 39 50 

13h

01 12 24 37 50 

14h

02 15 27 37 48 58 

15h

05 09 15 20 26 31 37 43 48 54 59 

16h

05 10 15 19 24 29 34 39 44 49 54 59 

17h

04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 

18h

04 14 23 33 43 52 

19h

03 14 26 38 58 

20h

18 38 58 

21h

16 36 56 

22h

17 37 57 

23h

16 36 56 

0h

16