ALTITUDE CENT

  • 51
    3'
  • 51
    34'
5h

40 

6h

10 40 

7h

05 30 50 

8h

10 30 50 

9h

10 30 46 

10h

00 15 30 45 59 

11h

14 29 44 59 

12h

14 29 44 59 

13h

14 29 44 59 

14h

14 29 44 59 

15h

14 29 44 59 

16h

13 27 42 57 

17h

12 27 42 57 

18h

12 27 42 57 

19h

11 26 42 57 

20h

14 29 44 59 

21h

14 29 45 

22h

00 15 30 45 

23h

00 15 32 51 57C 

0h

10A 25A 39B 52C 

1h

07C 

A GUILL. DE GREEF / B PORTE DE NINOVE / C LEMONNIER