XAVIER DE BUE

  • 51
    28'
  • 51
    58'
5h

34 

6h

04 34 59 

7h

24 44 

8h

04 24 44 

9h

04 24 40 54 

10h

09 24 39 53 

11h

08 23 38 53 

12h

08 23 38 53 

13h

08 23 38 53 

14h

08 23 38 53 

15h

08 23 38 53 

16h

07 21 36 51 

17h

06 21 36 51 

18h

06 21 36 51 

19h

05 20 36 51 

20h

08 23 38 53 

21h

08 23 39 54 

22h

09 24 39 54 

23h

09 26 45 51C 

0h

04A 19A 33B 46C 

1h

01C 

A GUILL. DE GREEF / B PORTE DE NINOVE / C LEMONNIER