WAELHEM - 55 DA VINCI - STIB Mobile

WAELHEM

  • 55
    3'
  • 55
    6'
5h

15 21 40 59 

6h

14 29 45 58 

7h

04 11 16 21 26 31 37 42 48 54 59 

8h

05 11 16 20 26 31 36 42 48 52 58 

9h

03 08 14 18 23 28A 33 39 44 49 54 

10h

00 04 10 16 22 29 34A 39 45 51 57 

11h

04 10 16 22 27 33 40 46 52 58 

12h

04 10 16 21 27 33 40 46 52 57 

13h

02 10 15 21 28 34 40 46 52 58 

14h

05 10 16 22 28 35 40 46 52 58 

15h

06 11 17 22 27 33 38 42 48 53 58 

16h

03 08 13 19 23 28 33 38 44 49 53 58 

17h

03 08 13 19 23 29 34 39 44A 49 55 59 

18h

04 08 15 19 24 29 34 39 44 48 55 

19h

02 06 12 17 24 30 36 37A 41 49 56 

20h

03 07A 09 17 28 40 55 

21h

15 35 56 

22h

18 39 

23h

02 09A 23 43 

0h

04A 44A 

A BORDET STATION