BERCHEM-SHOPPING - 82 BERCHEM STATION - STIB Mobile

BERCHEM-SHOPPING

 • 82
  10'
 • 82
  26'

Autres lignes

 • 87
  20'

  BERCHEM STATION

  (DERNIER PASSAGE)

 • 87
  22'

  BERCHEM STATION

4h

55 

5h

11 26 37 43 57 

6h

05 13 25 34 39 46 52 59 

7h

04 10 18 21 28 34 40 46 52 58 

8h

04 10 16 22 28 35 40 46 52 57 

9h

04 11 17 23 29 36 42 48 54 

10h

00 08 16 24 32 39 46 53 

11h

01 09 16 23 32 41 48 55 

12h

02 10 17 24 32 40 47 55 

13h

02 10 16 24 31 39 46 56 

14h

04 10 18 26 34 42 45 51 58 

15h

05 11 15 20 27 34 38 44 51 58 

16h

04 11 17 23 29 36 42 49 55 

17h

01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 

18h

02 08 14 20 26 32 37 44 49 55 

19h

01 07 12 18 27 40 55 

20h

10 25 39 57 

21h

11 24 39 54 

22h

09 24 39 54 

23h

09 24 39 54 

0h

09 24 39