BERCHEM STATION - 84 HEYSEL - STIB Mobile

BERCHEM STATION

 • 84
  9'
 • 84
  29'

Autres lignes

 • 87
  7'

  SIMONIS

 • 87
  22'

  SIMONIS

5h

26 46 

6h

06 26 40 55 

7h

06 16 26 38 48 58 

8h

08 18 28 38 48 57 

9h

08 20 32 44 56 

10h

09 21 33 45 57 

11h

09 21 33 45 57 

12h

09 21 33 45 57 

13h

09 21 33 45 57 

14h

08 21 33 45 55 

15h

06 18 29 40 49 59 

16h

09 19 29 39 49 59 

17h

09 19 29 39 49 59 

18h

09 18 29 39 49 

19h

00 10 23 35 47 58 

20h

11 26 46 

21h

06 26 46 

22h

06 26 46 

23h

06 26 46 

0h

06